028 6275 6456

từ 8h00 - 17h00 hàng ngày

Chào mừng bạn đến với Chính sách của TGV

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC CHUNG

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Quảng Cáo Thời Gian Vàng (viết tắt là TGV), bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách của chúng tôi nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi đang giữ nhằm giúp cho sự cải thiện về chất lượng dịch vụ cũng như thường xuyên giúp cho bạn về những thông tin hữu ích mà bạn quan tâm sản phẩm của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Việc bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo mật tất cả những thông tin, những quy trình ký kết giữa bạn với chúng tôi và cam kết rằng những thỏa thuận khi sử dụng thương mại giữa bạn và công ty chúng tôi hoàn toàn không phải bên thứ ba (3).

CHÍNH SÁCH HÀNG HÓA

Khi bạn đặt hàng hoặc quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Hàng hóa được hiểu theo cách sau khi ký kết sản xuất:

 • Sản xuất hàng hóa gây thiệt hại làm chậm trễ tiến độ và thời gian của bạn dựa trên hợp đồng cung cấp. Chúng tôi sẽ đền bù theo thỏa thuận chung.
 • Sản xuất hàng hóa kém chất lượng, không đúng cam kết theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được hoàn trả (tùy theo mức độ hiện hành) được hoàn trả và tiến hành thay thế sản phẩm khác.
 • Sản xuất hàng hóa khác với yêu cầu theo hợp đồng hoàn trả 100% hợp đồng. 

ĐIỀU KHOẢN

 • Tấc cả các thông tin trên hợp đồng bắt buộc ghi rõ thông tin chính xác. Không viết tắt hoặc giả mạo thông tin.
 • Tấc cả các thông tin sản xuất trên sản phẩm phù hợp với nội dung quảng cáo, nội dung xuất bản in ấn ( Luật quảng cáo - Theo pháp quyền quy định của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam).
 • Tấc cả các bên liên quan (bên thứ ba (3)) theo thỏa thuận hợp đồng điều ký tên, đóng dấu, mọi văn bản có quyền và nghĩa vụ pháp lý như nhau.
 • Mọi điều khoản trong tấc cả các điều khoản điều phải ghi rõ và thống nhất bằng văn bản. 

Khi ký kết các dịch vụ tại chúng tôi. Mọi điều khoản và lợi ích đều áp dụng dựa trên nguyên tắc chung đôi bên cùng có lợi. 

Trân trọng, 

 

Welcome to TGV . Policy
GENERAL COOPERATION POLICY

When you use the services of Golden Time Advertising Solution Consulting Co., Ltd (TGV for short), you trust us to provide your information. Our policy is intended to help you understand the information we hold to help improve the quality of our services as well as regularly help you with useful information that you are interested in our products. we.

SECURITY POLICY

The fact that you provide information to us, we will keep all information confidential, the procedures signed between you and us and commit that the commercial use agreement between you and our company absolutely not a third party (3).

GOODS POLICY

When you place an order or are interested in our products. Goods are construed in the following way after the signing of production:

 • Producing damaged goods delays your schedule and time based on the supply contract. We will compensate by mutual agreement.
 • Producing poor quality goods, not in accordance with the commitments under the contract, the goods will be returned (depending on the current level) to be refunded and replaced with another product.
 • Producing goods other than contractual requirements 100% of the contract.

RULES

 • All information on the contract must clearly state accurate information. Do not abbreviate or forge information.
 • All production information on the product is consistent with advertising content, printed publication content (Law on Advertising - According to the legal regulations of the State of the Socialist Republic of Vietnam).
 • All parties involved (third party (3)) under the contract agreement signed, stamped, all documents have the same legal rights and obligations.
 • All terms in all terms and conditions must be clearly stated and agreed in writing.
 • When signing services at us. All terms and benefits apply based on the principle of mutual benefit.

Best regards,